خانه » # پیشگیری از اسراف

# پیشگیری از اسراف

تحقیق در مورد اسراف ، انواع و عوامل آن

تحقیق درباره اسراف، عوامل و شناخت آن در زندگی

تحقیق در مورد اسرافاسراف چیست؟

اسراف ضد اعتدال و ميانه روی است و شامل همه كارهای نظری و عملی انسان می شود؛ خودباوری بيش از اندازه نسبت به توان خويش و ديگری، پرخوری، پرخوابی، پرحرفی، زياده روی در بذل و بخـشش مال، خرج كردن مال در موارد بيهوده و حرام، خوردن مال حرام، خارج شدن از حد انسانيت و گناه كردن و گناهكار بودن، افراط در هر كاری.

ادامه نوشته »