خانه » # وقت را غنیمت دان، آنقدر که بتوانی یعنی چه

# وقت را غنیمت دان، آنقدر که بتوانی یعنی چه