خانه » # وطن دوستی از نگاه قرآن

# وطن دوستی از نگاه قرآن

مفهوم جمله وطن دوستی نشانه ایمان است

وطن دوستی نشانه ایمان است

وطن دوستی نشانه ایمان است

وطن چیست؟

وطن یک انسان عبادت از جایگاهی است که در آن زندگی می کند. بعضی دیگر معتقدند، برای اینکه جایی را وطن بنامیم، صرف زندگی کردن در آن مکان کافی نیست بلکه باید فرد با آن مکان، روابط طبیعی یا قرار دادی داشته باشد.

ادامه نوشته »