خانه » # هرگز نخورد آب زمینی که بلند است کنایه از چیست

# هرگز نخورد آب زمینی که بلند است کنایه از چیست