خانه » # معنی دزد را کی زهره آن بود که گرد چادر او گردد

# معنی دزد را کی زهره آن بود که گرد چادر او گردد