خانه » # معنی بیت چو ما را به دنیا تو کردی عزیز به عقبی همین چشم داریم نیز

# معنی بیت چو ما را به دنیا تو کردی عزیز به عقبی همین چشم داریم نیز