خانه » # معنای نزدیک و دور ضرب المثل

# معنای نزدیک و دور ضرب المثل