خانه » # ماهواره و بلوغ جنسی در کودکان

# ماهواره و بلوغ جنسی در کودکان

همه چیز درباره شبکه های ماهواره ای منحرف

 آثار و پیامد های منفی شبکه های ماهواره ای منحرف تحقیق شبکه های ماهواره

ارتباطات ماهواره‌ای انتقال می‌یابد و توسط یک دیش ماهواره‌ای و ریسیور دریافت می‌شود. در بسیاری از مناطق جهان، حتی نقاطی که تلویزیون‌های زمینی و کابلی قابل استفاده نیستند، می‌توان از شبکه‌ها و سرویس‌های ماهواره استفاده کرد.

ادامه نوشته »