خانه » # فلنگ را بستن کنایه از چیست

# فلنگ را بستن کنایه از چیست