خانه » # به شکم خود صابون زدن کنایه از چیست

# به شکم خود صابون زدن کنایه از چیست