خانه » # بر سر لوح او نبشته به زر جور استاد به ز مهر پدر

# بر سر لوح او نبشته به زر جور استاد به ز مهر پدر