خانه » # باد به گرد او نمی رسد کنایه از چیست

# باد به گرد او نمی رسد کنایه از چیست