خانه » # این گوی و این میدان کنایه از چیست

# این گوی و این میدان کنایه از چیست