خانه » # کور خوندی کنایه از چیست

# کور خوندی کنایه از چیست