خانه » # چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد از کیست

# چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد از کیست