خانه » # معنی چو خواهی که از بد نیابی گزند

# معنی چو خواهی که از بد نیابی گزند