خانه » # معنی شعر تنیده یاد تو در تار و پودم

# معنی شعر تنیده یاد تو در تار و پودم