خانه » # عقلش پس کله شه کنایه از چیست

# عقلش پس کله شه کنایه از چیست