خانه » # شیوه حکومتی کوروش چگونه بود

# شیوه حکومتی کوروش چگونه بود

وضعیت قضاوت و دادرسی در زمان هخامنشیان به صورت مختصر

مختصر در مورد قضاوت و دادرسی در زمان هخامنشیان

قضاوت و دادرسی در زمان هخامنشیان

زمانی که به تاریخچه‌ی قضاوت و دادرسی در ایران می‌نگریم، جای بسی افتخار است که می‌بینیم این عدل و حاکمیت عدالت، ریشه در تاریخ و تمدن ایران دارد. اگر کشورهای دیگر چند قرن است که به ثبات در امر قضاوت و دادرسی رسیده‌اند، ایران هزاران سال سابقه‌ی مستند در امر قضاوت دارد.

ادامه نوشته »