خانه » # در ریاضی کمیتش لنگ بود کنایه از چیست

# در ریاضی کمیتش لنگ بود کنایه از چیست