خانه » # ارکان شیعه

# ارکان شیعه

اصول و فروع دین اسلام به ترتیب و تفاوت آنها

اصول و فروع دین اسلام کدامند؟ 📿

اصول و فروع دین

ارکان دین شیعیان : اصول دین و فروع دین از ارکان اعتقادی شیعیان است در این مقاله ترتیب و تفاوت آنها مورد بررسی قرارگرفته است.
شیعیان ارکان را به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می‌کنند. اصول بر مبنای اصول عقیدتی‌ست و فروع بر مبنای اعمال واجب. اعتقاد به اصول شرط پذیرش دین و مذهب‌اند اما انجام فروع شرط لازم برای مسلمان‌بودن نیست.

ادامه نوشته »