خانه » # آه در بساط نداشتن کنایه از چیست

# آه در بساط نداشتن کنایه از چیست