بایگانی برچسب: کاربرد ضرب المثل تا تنور گرم است نان را بچسبان