خانه » بایگانی برچسب: نباشی بس ایمن به بازوی خویش خورد گاو نادان ز پهلوی خویش دهم معنی

بایگانی برچسب: نباشی بس ایمن به بازوی خویش خورد گاو نادان ز پهلوی خویش دهم معنی