خانه » # معنی ضرب المثل در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد

# معنی ضرب المثل در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد