خانه » # معنی شعر مهربان و ساده و بی کینه است

# معنی شعر مهربان و ساده و بی کینه است