خانه » # معنی تجربه

# معنی تجربه

معنای واژه های عقل، دانش و تجربه

با معنی واژه های عقل، دانش و تجربه آشنا شوید! – تفکر و سبک زندگی

معنای واژه های عقل، دانش و تجربهمعنی عقل

عَقْل یا خِرَد یک توانایی است که با آن می‌توان به طور خودآگاهانه معنی‌ها را درک کرد، منطق به کار برد، واقعیت‌ها را سازماندهی کرد یا صحت آنها را بررسی نمود و بر اساس اطلاعات موجود یا اطلاعات جدید، باورها، شیوه‌ها یا نهادهای اجتماعی را تغییر داد یا توجیه کرد.

ادامه نوشته »