خانه » # معنی بیت دانا چون طبله عطار است خاموش و هنرنمای

# معنی بیت دانا چون طبله عطار است خاموش و هنرنمای