خانه » # معنی بیت بخور تا توانی به بازوی خویش

# معنی بیت بخور تا توانی به بازوی خویش