خانه » # معنی از دل برود هر آنکه از دیده برفت

# معنی از دل برود هر آنکه از دیده برفت