خانه » # عقل در بدن نباشد جان در عذاب است

# عقل در بدن نباشد جان در عذاب است