خانه » # صورت را با سیلی سرخ نگه داشتن کنایه از چیست

# صورت را با سیلی سرخ نگه داشتن کنایه از چیست