خانه » # شاخصهاي ادبيات پایداری

# شاخصهاي ادبيات پایداری

تحقیق در مورد ادبیات پایداری یا مقاومت

مقاله درباره ی مفهوم ادبیات پایداری و مقاومت

تحقیق ادبیات پایداری , ادبیات مقاومت , شعر ادبیات مقاومت

ادبیات پایداری چیست؟

ادبیات پایداری عبارت است ازآثاری كه تحت تاثیر شرایطی چون اختناق واستبداد داخلی، نبود آزادی فردی واجتماعی، قانون گریزی وقانون ستیزی با پایگاه های قدرت، غضب، قدرت وسرزمین و سرمایه های ملی وفردی و … شكل می گیرند. بناراین جان مایه این آثار با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی از همه حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادیریال اجتماعی و ایستادگی در برابر جریان ها ی ضد آزادی است.

ادامه نوشته »