خانه » # سر به بیابان گذاشتن کنایه از چیست

# سر به بیابان گذاشتن کنایه از چیست