خانه » # دندان طمع را کندن کنایه از چیست

# دندان طمع را کندن کنایه از چیست