خانه » # دادگستری

# دادگستری

تحقیق در مورد قوه قضاییه ، نقش و وظایفش

مختصر و مفید قوه قضاییه را بهتر بشناسیم!

قوه قضاییه

تعریف قوه قضاییه

قوه قضاییه ایران، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوهٔ قضاییه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.

ادامه نوشته »