خانه » # آواز دهل از دور خوش است یعنی چه

# آواز دهل از دور خوش است یعنی چه