خانه » # آب از دریا بخشیدن کنایه از چیست؟

# آب از دریا بخشیدن کنایه از چیست؟