خانه » پایه چهارم

پایه چهارم

پاسخ سوالات درس نوزدهم هدیه‌های آسمان چهارم خداجون از تو ممنونم

جواب به سوالات و فعالیت درس نوزدهم هدیه‌های آسمان چهارم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس نوزدهم هدیه‌های آسمان چهارم خداجون از تو ممنونم

پاسخگویی به سوالات درس نوزدهم کتاب هدیه‌های آسمان چهارم خداجون از تو ممنونم صفحات ۱۲۵، ۱۲۶ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس هجدهم هدیه‌های آسمان چهارم چشمان همیشه باز

جواب به سوالات و فعالیت درس هجدهم هدیه‌های آسمان چهارم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس هجدهم هدیه‌های آسمان چهارم چشمان همیشه باز

پاسخگویی به سوالات درس هجدهم کتاب هدیه‌های آسمان چهارم چشمان همیشه باز صفحات ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس هفدهم هدیه‌های آسمان چهارم آقای بهاری، خانم بهاری

جواب به سوالات و فعالیت درس هفدهم هدیه‌های آسمان چهارم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس هفدهم هدیه‌های آسمان چهارم آقای بهاری، خانم بهاری

پاسخگویی به سوالات درس هفدهم کتاب هدیه‌های آسمان چهارم آقای بهاری، خانم بهاری صفحات ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس شانزدهم هدیه‌های آسمان چهارم اسب طلایی

جواب به سوالات و فعالیت درس شانزدهم هدیه‌های آسمان چهارم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس شانزدهم هدیه‌های آسمان چهارم اسب طلایی

پاسخگویی به سوالات درس شانزدهم کتاب هدیه‌های آسمان چهارم اسب طلایی صفحات ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس پانزدهم هدیه‌های آسمان چهارم یک ماجرای زیبا

جواب به سوالات و فعالیت درس پانزدهم هدیه‌های آسمان چهارم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس پانزدهم هدیه‌های آسمان چهارم یک ماجرای زیبا

پاسخگویی به سوالات درس پانزدهم کتاب هدیه‌های آسمان چهارم یک ماجرای زیبا صفحات ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس چهاردهم هدیه‌های آسمان چهارم اوّلین بانوی مسلمان

جواب به سوالات و فعالیت درس چهاردهم هدیه‌های آسمان چهارم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس چهاردهم هدیه‌های آسمان چهارم اوّلین بانوی مسلمان

پاسخگویی به سوالات درس چهاردهم کتاب هدیه‌های آسمان چهارم اوّلین بانوی مسلمان صفحات ۹۴، ۹۵، ۹۶ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس دوازدهم هدیه‌های آسمان چهارم روزی برای تمام بچّه‌ها

جواب به سوالات و فعالیت درس دوازدهم هدیه‌های آسمان چهارم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس دوازدهم هدیه‌های آسمان چهارم روزی برای تمام بچّه‌ها

پاسخگویی به سوالات درس دوازدهم کتاب هدیه‌های آسمان چهارم روزی برای تمام بچّه‌ها صفحات ۸۵، ۸۶ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »