بایگانی برچسب: یکی دو پیرهن بیشتر پاره کرده است کنایه از چیست